Afgørelse/afslutning af sagsbehandling for fælles sagsområder

Når sikkerhedsdokumentationen indeholder de tilstrækkelige oplysninger til at de enkelte myndigheder kan afslutte sagsbehandlingen, sker afslutningen ved:

  • meddelelse om afslutning af sagsbehandlingen/sikkerhedsdokumentationen tages til efterretning, eller
  • afgørelse med eller uden vilkår

Såfremt det vurderes, at sikkerhedsniveauet ikke er tilfredsstillende, kan risikomyndighederne give:

  • vejledning om forbedringer af sikkerhedsdokumentation

Hvis det er åbenbart, at der ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at begrænse faren for større uheld kan myndighederne:

  • nægte godkendelse af etablering eller ændringer af anlæggget, eller
  • meddele forbud mod idriftsættelse eller fortsat drift af anlægget

Særligt for Arbejdstilsynet gælder desuden, at de kan føre tilsyn med anlægget og evt. gennemgå den endelige sikkerhedsdokumentation når anlægget er i drift, og at der i den forbindelse kan være grundlag for at give påbud. Miljømyndighedens afgørelse (miljøgodkendelse) er retsbeskyttet i 8 år, og der kan ikke meddeles påbud, medmindre der foreligger nye oplysninger. For politiets sagsbehandling efter § 11, jf. afsnit om politiet.

Myndighederne skal ved koordinering af vilkår sikre at der ikke opstår indbyrdes modstrid. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor ønsket om at beskytte de ansatte kan være i modstrid med ønsket om at begrænse et muligt udslip af farlige stoffer til omgivelserne.

Revideret: 18.07.2018