Pligter for kolonne 3-virksomheder

I diagrammet vises processen for den efterfølgende myndighedsbehandling, dog ikke processen for afgørelse af sårbarhedsvurdering. De grønne dele er virksomhedens opgaver, mens de blå er myndighedernes opgaver.

Virksomheden skal fremsende anmeldelse i henhold til bilag 2 i risikobekendtgørelsen. Anmeldelsen fremsendes til kommunalbestyrelsen inden etablering, væsentlig udvidelse eller ændring.

Virksomheden skal udarbejde en forebyggelsesplan, der angiver virksomhedens overordnede mål og handlingsprincipper, ledelsens rolle og ansvar samt indsatsen for løbende at reducere risikoen for større uheld. Forebyggelsesplanen er således virksomhedens overordnede politik på risikoområdet. Det skal på systematisk vis sikres, at planen gennemføres. Forebyggelsesplanen gengives i sikkerhedsrapporten, evt. som bilag.

Virksomheden skal udarbejde og fremsende sikkerhedsrapport i henhold til bilag 4 i risikobekendtgørelsen inden etablering, væsentlig udvidelse eller ændring. Sikkerhedsrapporten m.m. fremsendes til kommunalbestyrelsen. Det anbefales også at fremsende sikkerhedsrapporten til Miljøstyrelsen, hvis denne er miljømyndighed. Udarbejdelse og gennemførelse af forebyggelsesplanen skal beskrives i sikkerhedsrapporten.

Virksomheden skal udarbejde og fremsende intern beredskabsplan i henhold til bilag 5 i risikobekendtgørelsen inden etablering, væsentligudvidelse eller ændring. Den interne beredskabsplan fremsendes til kommunalbestyrelsen. Det anbefales også at fremsende beredskabsplanen til Miljøstyrelsen, hvis denne er miljømyndighed. Virksomheden skal regelmæssigt gennemgå og afprøve beredskabsplanen– mindst hvert 3. år. Det skal ske efter aftale med risikomyndighederne.

Virksomheden skal fremsende oplysninger til brug for politiets og redningsberedskabets udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan jf. § 15 i risikobekendtgørelsen. En veludført intern beredskabsplan kan være et godt grundlag for den eksterne beredskabsplant – se eksempel i ’Indholdet i en intern beredskabsplan’.

For at forebygge forsætlige skadevoldende handlinger, skal virksomheden udarbejde og fremsende en sårbarhedsvurdering til den lokale politikreds i henhold til § 11 og bilag 6, del 1 i risikobekendtgørelsen. Sårbarhedsvurderingen skal som udgangspunkt indsendes før virksomhedens etablering.

I sårbarhedsvurderingen klarlægges virksomhedens sikringsniveau i forhold til forsætlige skadevoldende handlinger. Sårbarhedsvurderingen skal give et samlet overblik over sårbarheder og trusler sammenholdt med virksomhedens eksisterende sikringsniveau, hvorved der identificeres et eventuelt behov for yderligere sikring af virksomheden. I så fald skal sårbarhedsvurderingen også indeholde anbefalinger til forbedring af sikringen.

Sårbarhedsvurderingen skal således give politiet de nødvendige oplysninger til brug for vurderingen af, om der er et acceptabelt sikringsniveau på virksomheden, eller om der er behov for, at der tillige udarbejdes en sikringsplan og udpeges en sikringsansvarlig. Det skal understreges, at det er afgørende for politiets mulighed for at fortage denne vurdering, at beskrivelserne i sårbarhedsvurderingen er både dækkende og præcise for de faktiske forhold på virksomheden.

Sårbarhedsvurderingen skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 6, del 1.
Politiet kan på baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering beslutte, at virksomheden skal udpege en sikringsansvarlig og udarbejde en sikringsplan efter retningslinjerne i bilag 6, del 2.

Såfremt politiet på baggrund af sårbarhedsvurderingen beslutter, at der skal udarbejdes en sikringsplan og udpeges en sikringsansvarlig efter retningslinjerne i bilag 6, del 2, påhviler det virksomheden at udarbejde sikringsplanen og indsende den til godkendelse inden for en af politiet fastsat frist. (Reglerne i bekendtgørelsens § 11 gælder ikke for kolonne 3-virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteter).

Når politiet har godkendt sikringsplanen, skal virksomheden, som udgangspunkt senest 6 måneder efter datoen for godkendelsen, gennemføre de sikringsforanstaltninger, der fremgår af planen. Såfremt virksomheden af særlige årsager ikke har mulighed for at gennemføre (nogle af) sikringsforanstaltningerne inden for denne frist, angives det i den indsendte sikringsplan sammen med en begrundelse herfor.

Politiet er den myndighed, der skal godkende dokumenterne, og deltager således ikke som sådan i selve udarbejdelsen, men kan i et vist omfang vejlede virksomheden om udarbejdelsen, herunder om de relevante sårbarheder og trusler, som virksomheden kan forholde sig til.

Ved ændring af stoffer eller processer – herunder ophør af sådanne – skal miljømyndigheden straks underrettes.

Virksomheden skal regelmæssigt og mindst hvert 5. år fremsende en ajourføring af sikkerhedsrapporten og sårbarhedsvurderingen til miljømyndigheden. Den ajourførte sikkerhedsrapport eller virksomhedens begrundede konklusion om, at det ikke er nødvendigt at ajourføre skal fremsendes til miljømyndigheden.

Der er en lang række forhold på virksomheden der kan udløse at ajourføring af sikkerhedsdokumentet er nødvendigt. Der skal laves en ajourføring, når virksomheden planlægger at foretage en ændring, som påvirker den risiko, der er beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Ajourføringen kan bestå i, at der indsendes en helt ny sikkerhedsdokumentation, eller blot det/de relevante afsnit.

Eksempler kan være at der ønskes ændring i mængden/placering af farlige stoffer eller sikkerhedskomponenter/barrierer, som ændrer konsekvens/sandsynlighed for et scenarie eller at virksomheden laver et helt nyt sikkerhedsledelsessystem eller en organisationsændring, der har betydning for ansvar beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Tilsvarende kan ny viden om en proces eller et stofs farlighed begrunde at virksomheden vurderer forholdet. Det ajourførte sikkerhedsdokument eller virksomhedens begrundede konklusion om, at det ikke er nødvendigt at ajourføre skal fremsendes til miljømyndigheden.

Risikomyndighederne kan også anmode virksomheden om at vurdere nye forhold, og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdoumentationen.  Det kan f.eks. være ny viden som myndighederne får om forhold fra andre større uheld eller tilløb hertil på lignende virksomheder. 

Ændringer i planlægningen omkring en risikovirksomhed kan dog ikke udløse nye vurderinger hos virksomheden, da planlægning altid skal ske på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, jf. også myndighedsafsnittet om planlægning.

Ved større uheld skal virksomheden straks afgive alarm via tlf. nr. 112. Den interne beredskabsplan iværksættes straks ved større uheld samt ved en ukontrolleret hændelse, der kan føre til et større uheld. Oplysning i henhold til bilag 7 i risikobekendtgørelsen om uheldet skal snarest muligt efter uheldet fremsendes til miljømyndigheden.

Kolonne 3 virksomheder skal også udarbejde en sårbarhedsvurdering, som skal indsendes til politiet til godkendelse, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1. Poltiet har udarbejdet vejledninger og skabeloner for at lette virksomhedens arbejde med dette.

Revideret: 27.11.2018

Proces for sagsbehandling af risikovirksomheder