Sikkerhedsrapport

Formål med sikkerhedsrapport
Formålet med virksomhedens sikkerhedsrapport er at

  1. Godtgøre, at virksomheden har udarbejdet en plan for forebyggelse af større uheld (forebyggelsesplanen) og et sikkerhedsledelsessystem, der sikrer gennemførelse heraf, jf. § 7, stk. 1,
  2. Godtgøre, at virksomheden har identificeret faren for større uheld, og har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,
  3. Godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktion, bygninger, drift og vedligeholdelse af anlæg, lagre, udstyr, kommunikations- og servicesystemer og infrastruktur i øvrigt, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden,
  4. Godtgøre, at virksomheden har udarbejdet interne beredskabsplaner, og givet de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne beredskabsplan med henblik på at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af større uheld, og
  5. Godtgøre, at de relevante risikomyndigheder og planmyndighederne har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

Sikkerhedsrapporten skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.

Rapporten redegør for virksomhedens forebyggelsesplan, der angiver virksomhedens overordnede mål og handlingsprincipper, ledelsens rolle og ansvar samt indsatsen for løbende at reducere risikoen for større uheld. Planen skal være afpasset efter de risici, som virksomheden giver anledning til. Forebyggelsesplanen gengives i sikkerhedsrapporten, eventuelt som bilag.

Sikkerhedsrapporten skal redegøre for, hvordan virksomheden vil sikre, at forebyggelsesplanen gennemføres ved hjælp af hensigtsmæssige midler, strukturer og et sikkerhedsledelsessystem, jf. nedenfor under del I.

Sikkerhedsrapporten skal udarbejdes skriftligt. Navnene på de virksomheder eller organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten, skal oplyses. 

Omfang af sikkerhedsrapport
Rapporten skal give oplysninger, så man kan vurdere sammenhængen mellem faren for større uheld og de foranstaltninger, der er eller vil blive truffet.

En del af de omfattede virksomheder bruger velkendte og enkle processer eller oplag. Især mindre virksomheder har en enkel ledelsesstruktur, som kan beskrives kortfattet, idet kommunikationsvejene er korte og mulighederne for opfølgning direkte.

Det betyder, at disse virksomheder i høj grad kan anvende anerkendte nationale og internationale vejledninger eller standarder som begrundelse for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er truffet, hvis virksomhederne samtidigt kan vise, at de har taget hensyn til vejledningernes og standardernes begrænsninger.

Større virksomheder med mange ansatte og komplicerede anlæg har ofte en mere kompliceret ledelsesstruktur. Her vil beskrivelse af kommunikationsvejene mellem personer med væsentlige sikkerhedsmæssige ansvarsområder udgøre en vigtig del af sikkerhedsrapporten. Hvis virksomhedens fremstillingsprocesser er komplicerede, må sikkerhedsrapporten indeholde mere information, fx oplysninger, der forklarer, hvordan virksomheden har valgt at forebygge mod større uheld.

Indholdet og omfanget af de oplysninger, der skal gives i sikkerhedsrapporten afhænger derfor af flere forhold:

  • Størrelse og kompleksitet af virksomheden – det er mere omfattende at beskrive et olieraffinaderi end et gødningslager.
  • Risikoen for at forårsage større uheld – et lager med mange forskellige stoffer kræver flere oplysninger om mulige konsekvenser end et oplag af flaskegas (LPG).
  • Omfanget af analyse for risikoen for større uheld. Ofte skal der udføres en HAZOP og en detaljeret konsekvensanalyse. En HAZOP udføres fx, hvor der er komplekse farer og et betydeligt potentiale for alvorlig personskade, tab af liv eller alvorlig fare for miljøet, og hvis virksomheden udvikler nye processer og aktiviteter, hvor der ikke findes anerkendte standarder.
  • Dokumentation for virksomhedens brug af vejledninger fra relevante myndigheder og anerkendte industrielle og internationale standarder for sikre anlæg. Desuden en eftervisning af, at virksomheden har taget højde for disse standarders begrænsninger.

Sikkerhedsrapporter for delanlæg, dele af rapporter eller andre tilsvarende rapporter kan samles til én enkelt sikkerhedsrapport, hvis der hermed undgås unødig gentagelse af oplysninger og dobbeltarbejde fra virksomhedens eller den kompetente myndigheds side. Det er dog en betingelse, at alle krav til en sikkerhedsrapport er opfyldt.

Indhold af sikkerhedsrapport
Denne risikohåndbog følger systematikken i risikobekendtgørelsens bilag 4, således at de fremhævede overskrifter for de enkelte punkter er identiske med de tilsvarende punkter i bilaget.

Sikkerhedsrapporten skal være et operationelt værktøj, som skaber værdi for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at strukturen er tilpasset virksomhedens organisation og drift. Det er også vigtigt at de medarbejdere, der skal bruge informationen har nemt ved at finde den og at informationen er overskuelig og let at anvende.

Det er vigtigt, at der er versionsstyring af de dokumenter, herunder procedurer, der indgår som en del af sikkerhedsrapporten.

Såfremt redegørelser og beskrivelser, som skal indgå i sikkerhedsrapporten, allerede fremgår af andre dokumenter, kan dokumenter vedlægges som bilag til sikkerhedsrapporten, og der kan henvises til de relevante steder heri, frem for at informationerne gentages i sikkerhedsrapporten.

Det kan være en fordel for både virksomhed og myndigheder, hvis sikkerhedsrapporten struktureres, som beskrevet i risikobekendtgørelsens bilag 4 og nedenfor, da det dermed er hurtigere at sikre og vurdere, at rapporten er korrekt og fyldestgørende. Alternativt bør laves en liste med krydsreferencer, så det er tydeligt at se, hvilke afsnit i sikkerhedsrapporten, der svare til afsnittene i risikobekendtgørelsens bilag 4. En fyldestgørende sikkerhedsrapport kan medvirke til en hurtigere sagsbehandling ved risikomyndighederne.

Strukturen i sikkerhedsrapporten afhænger meget af virksomhedens art og størrelse.

Krav til hvad en sikkerhedsrapport skal indeholde er beskrevet i bilag 4 i risikobekendtgørelsen:

I Oplysninger om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

II Redegørelse for virksomhedens omgivelser

III Beskrivelse af virksomheden

IV Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesforanstaltninger

V Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

VI Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsrapport