Større uheld

Alle virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen, skal straks alarmere alarmcentralen (112) ved større uheld. Endvidere skal risikovirksomhederne underrette risikomyndighederne og politiet om større uheld eller tilløb hertil, hurtigst muligt efter at de er sket, med de oplysninger, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag VII – se nedenfor. De lokale miljømyndigheder underretter herefter Miljøstyrelsen.

Efter den indledende beredskabsindsats er sket,  aftaler risikomyndighederne og politiet i samarbejde med virksomheden det videre forløb.

Risikomyndighederne er ansvarlige for på deres respektive områder, at:

 • der samarbejdes om indhentning af de oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig analyse af de tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved det pågældende uheld, samt ved tilsyn, undersøgelser mv.
 • der samarbejdes om vurdering af behovet for fremtidige forebyggende foranstaltninger og udarbejder i samarbejde de fornødne anbefalinger herom
 • der pålægges virksomheden at træffe fornødne forebyggende foranstaltninger
 • der foretages håndhævelse, hvis der er foretaget lovovertrædelse, herunder af vilkår

Automatiske brandsikringsanlæg som ABA- og AVS-anlæg kan ikke erstatte opkald på 112 med mindre, at det lokalt er aftalt mellem politiet og redningsberedskabet. Årsagen er, at automatiske brandsikringsanlæg normalt giver direkte opkald til redningsberedskabet, men ikke til politiet, der er den koordinerende myndighed under en indsats.

Virksomhedens oplysninger til risikomyndighederne efter et større uheld eller nærved uheld, jf. risikobekendtgørelsens bilag 7

 1. Dato, tidspunkt og sted for det større uheld eller nærved-uheldet, herunder virksomhedens navn og adresse.
 2. Omstændighederne ved uheldet eller nærved-uheldet.
 3. De involverede farlige stoffer.
 4. De oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets eller nærved-uheldets følger for mennesker og miljø, samt ejendom.
 5. De nødforanstaltninger, der er truffet.
 6. De foranstaltninger, som virksomheden påtænker til at afhjælpe følgerne af uheldet eller nærved-uheldet på mellemlangt og langt sigt.
 7. De foranstaltninger, som virksomheden påtænker til at undgå en gentagelse af et sådant uheld eller nærved-uheld.

Nærved uheld/tilløb til uheld

Nedenstående er et eksempel på kriterier for, hvornår tilløb til større uheld skal meddeles risikomyndighederne.

Der er få større uheld i Danmark og i Europa i det hele taget, hvilket gør det vigtigt at studere tilløb til uheld: virker procedurer og ledelsessystemet, er indretning og drift og internt beredskab hensigtsmæssig ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn, og var det ”held” eller var det barriererne, procedurer, overvågningsudstyr, der forhindrede et større uheld? 

Hvad forstås ved et tilløb til et uheld:

 1. Tilløb, som ingen konsekvenser fik, men som kunne få konsekvenser, hvis omstændighederne havde været mindre gunstige.
 2. Uheld med mindre konsekvenser, men hvor konsekvenserne kunne blive mere alvorlige, hvis omstændighederne havde været mindre gunstige. 

Kriterier for større uheld og tilløb til større uheld

Det bør aftales mellem virksomhed og risikomyndigheder, hvornår et større uheld og tilløb til større uheld skal meddeles risikomyndighederne. Nedenfor er angivet eksempler på, hvordan kriterier for en større virksomhed kan formuleres i forhold til miljø og omgivelser:

 • Hvis mindst x % af tærskelmængden af et stof i bilag 1, del 1 eller del 2, kolonne 2/3 i risikobekendtgørelsen indgik eller kunne indgå, hvis tilløbet/uheldet fik mulighed for at udvikle sig (hvor stoffet falder i flere kategorier, vælges den med den laveste grænse), eller
 • Hvis under x % af tærskelmængden af et stof indgik eller kunne indgå, og hvis der indtraf:
  • Alvorlig fare for mennesker og/eller miljø.
  • Udrykning af eksternt beredskab (brandvæsen eller ambulance), dog ikke fejlalarmer eller der indtraf eller var risiko for, at:
   • mindst en såret med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer,
   • standsning af trafik uden for virksomheden, som følge af gasudslip, røg eller lignende; eller afspærringszoner mere end 100 m i diameter
   • umiddelbare miljøskader på mindst x  ha, eller
   • materielle skader for mindst DKK x mio.

Indberetningen af uheld og tilløb til uheld tager udgangspunkt i, om den konkrete hændelse kunne have forløbet således, at der potentielt kunne opstå et af de af virksomheden identificerede større uheld eller et helt nyt lignende uheld, herunder iagttages forløbet med svigt af samtlige barriere.

Revideret: 18.07.2018

Kontakt ved akutte miljøuheld

Ved uheld, der opstår på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed, kan vi træffes på følgende telefonnumre:

I åbningstiden (alle hverdage 9-16): 72 54 40 00

Uden for åbningstid kan kontakt ske til en person i ledelsen:

 • Kontorchef, Morten R. Østergaard:
  41 96 94 09
 • Kontorchef, Yvonne Korup:
  25 36 20 85
 • Kontorchef, Jan Reisz:
  40 85 57 98

Udenfor åbningstiden endvidere:

 • Kommunikationschef, Annette Samuelsen: 41 33 44 82