Anmeldelse

Indholdet af en anmeldelse, jf. risikobekendtgørelsens bilag 2
I det følgende vises en skabelon for, hvordan en anmeldelse kan bygges op. Skabelonen indeholder de oplysninger, miljømyndighederne har brug for ved den indledende vurdering. Det kan være en fordel for både virksomhed og myndigheder, hvis anmeldelsen struktureres, som beskrevet i risikobekendtgørelsens bilag 2 og nedenfor, da det dermed er hurtigere at sikre og vurdere, at anmeldelsen er korrekt og fyldestgørende.

Sådan kan dispositionen for en anmeldelse se ud:

  1. Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer samt P-nummer, hvis dette findes, og ellers en entydig identifikation af den produktionsenhed/lokalitet, som anmeldelsen gælder.
  2. Navn eller stillingsbetegnelse samt telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlige vedrørende risikoforhold.
  3. Identifikation af de farlige stoffer, som er til stede eller kan være til stede på virksomheden. De aktuelle farekategorier (jf. bilag 1) og om muligt CAS nummer for stofferne skal fremgå, f.eks. i form af vedlagte sikkerhedsdatablade.
  4. Mængde og fysiske tilstand af de farlige stoffer på virksomheden. Herunder beregning af risikokvotient, som beskrevet i bilag 1, note 4. Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at de mængder, der angives her, er de mængder, der søges om tilladelse til at anvende på virksomheden. Se her omkring rummelighed.
  5. En alment forståelig beskrivelse af aktivitet eller påtænkt aktivitet på virksomheden, herunder oplag.
  6. Oplysninger om forhold i virksomhedens nærmeste omgivelser, som må antages at kunne forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf. Beskrivelsen skal inkludere et kort eller situationsplan over området, som viser, hvor de farlige stoffer befinder sig. Herunder oplysninger, hvis sådanne findes, om naborisikovirksomheder, anlæg, der falder uden for denne bekendtgørelses anvendelsesområde, områder og projekter, der kunne være årsag til eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld eller en dominoeffekt.

Beskriv beliggenheden i forhold til planlægningsgrundlag, lokalplaner, kommuneplaner og landsplandirektiver, herunder områder med følsom arealanvendelse såsom boligområder, institutioner med svært evakuerbare personer, samt institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (hospitaler, brand- og politistationer).

Rekreative arealer og steder, hvor der jævnligt opholder sig mennesker skal også fremgå.

Beskriv beliggenheden i forhold til vand og naturområder, Natura2000 og EU's fuglebeskyttelses direktiv.

Revideret: 18.07.2018