Ændringer

Ved ændringer på risikovirksomheder, skal der laves en risikovurdering iht. virksomhedens procedure for ændringer. Ved projektering af ændringerne vurderes det, om ændringen er væsentlig og dermed vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. I så fald skal ændringen anmeldes risikomyndighederne, som skal træffe afgørelse, inden ændringen gennemføres. Virksomheden beskriver den væsentlige ændring i et tillæg til sikkerhedsdokumentationen. Virksomheden forholder sig i sin beskrivelse til alle punkter i bilag 3 eller 4 (afhængig af om virksomheden er omfattet af kolonne 2 eller kolonne 3) i risikobekendtgørelsen.

Ved væsentlig ændring forstås i forhold til denne bestemmelse ændring af en risikovirksomhed, et anlæg, et lager eller en proces eller farlige stoffers karakter, fysiske tilstand eller mængde, der kan øge risikoen for større uheld eller uheldets konsekvensafstand. Der kan også være tale om en organisatorisk ændring, der kan indvirke på risikoen, f.eks. bemanding af internt beredskab. Det betragtes også som en væsentlig ændring, hvis  en bestående kolonne 2-virksomhed ændres, så den bliver en kolonne 3-virksomhed.

En ændret alarmgrænse vil også kræve fornyet risikovurdering, hvis alarmgrænsen er defineret som en kritisk alarmgrænse, der stopper anlæggene. En ændret alarmtekst betragtes ikke som en ændring.

Det er ikke nødvendigt, at udarbejde en risikovurdering ved en 1:1 udskiftning af udstyr. Ved en 1:1 udskiftning af udstyr forstås f.eks. en udskiftning af anlægskomponenter til samme funktion, hvor kravspecifikationer som tryk, flow, materiale, pålidelighed m.m. opfyldes på samme vis eller bedre end den eksisterende komponent.  I alle andre situationer skal der som udgangspunkt gennemføres en risikovurdering, og risikovurderingen skal være tilgængelig for risikomyndighederne ved tilsyn.

Risikomyndighederne er efter en høring ved at opdatere dette udkast til vejledning.