Virksomheder

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer over en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1. Hvor meget, virksomheden skal opbevare for at blive risikovirksomhed, er afhængig af, hvilke stoffer de har.

Forpligtelsen til at undersøge om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ligger hos virksomheden selv. Det betyder, at virksomheder, der håndterer farlige stoffer selv skal undersøge, f.eks. ved ændringer på virksomheden eller ved ny lovgivning, om de er eller bliver omfattet af risikobekendtgørelsen.

En risikovirksomhed skal inden etablering eller væsentlig ændring indsende følgende til miljømyndigheden i henhold til risikobekendtgørelsen:

  • En anmeldelse,
  • Et sikkerhedsdokument, hvis det drejer sig om en kolonne 2-virksomhed eller en sikkerhedsrapport, hvis det drejer sig om en kolonne 3-virksomhed,
  • En forebyggelsesplan både for kolonne 2-virksomhed og kolonne 3-virksomhed (evt. som en del af sikkerhedsdokumentet/-rapporten),
  • En intern beredskabsplan for kolonne 3-virksomhed,
  • Oplysninger til brug for udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomhed, samt
  • En sårbarhedsvurdering og en evt. sikringsplan for kolonne 3-virksomhed (medmindre virksomheden allerede er omfattet af reglerne om sikring af havnefaciliteter).

Materialet skal indsendes samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse.

En kolonne 2-virksomhed skal efter Arbejdstilsynets regler indsende en intern beredskabsplan til Arbejdstilsynet inden etablering eller væsentlig ændring. Kolonne 2-virksomheder kan (i overensstemmelse med eksisterende praksis) fremsende den interne beredskabsplan til miljømyndigheden sammen med det øvrige materiale.

En risikovirksomhed skal overfor myndighederne dokumentere, at den har gennemgået virksomhedens drift og indretning for at identificere, hvor der kan ske større uheld med farlige stoffer. De skal også dokumentere, at konsekvenserne ved og sandsynligheden for uheld er acceptable med de barrierer virksomheden har (eller vil etablere inden opstart). Virksomheden skal også dokumentere, at de arbejder systematisk og kontinuerligt med risikoforholdene på virksomheden.

Et vigtigt element i arbejdet med risikovirksomheder i Danmark er det tætte samarbejde mellem de forskellige myndigheder, der har forskellige typer ansvar, og som indenfor hvert deres område skal tage stilling til, om dokumentationen fra risikovirksomhederne er tilstrækkelig.

Det er miljømyndigheden (kommunen, hvor virksomheden ligger eller Miljøstyrelsen), der koordinerer de konkrete sager, men både det kommunale redningsberedskab og Arbejdstilsynet er normalt involveret i arbejdet.  I nogle tilfælde skal andre myndigheder f.eks. Beredskabsstyrelsen, Politiet og Sikkerhedsstyrelsen også inddrages.

Denne risikohåndbog dækker forhold omkring virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen og dækker generelt ikke andre lovgivningsområder.