Myndighedsmøde

Typisk vil der være behov for, at myndighederne mødes, før vurderingen af et sikkerhedsdokument/en sikkerhedsrapport viderebringes til virksomheden. På mødet vil myndighederne særligt vurdere, om dokumentationen indeholder tilstrækkelige oplysninger vedrørende:

  1. Planen for forebyggelse af større uheld samt ledelsessystemet/kontrolproceduren til gennemførelse af planen i overensstemmelse med bilag 3/4 i Risikobekendtgørelsen.
  2. Identifikation af farer for større uheld, samt beskrivelse af de nødvendige foranstaltninger, der er truffet til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld.
  3. Dokumentation for, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af anlæg, lagre, udstyr, herunder kommunikations- og serviceudstyr, der har betydning for risikoen for større uheld for virksomheden.
  4. Beskrivelse af de interne beredskabsplaner.
  5. Myndighederne vil endvidere vurdere, om oplysningerne er tilstrækkelige til, at der kan træffes afgørelser, herunder om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

Som en hjælp til myndighederne i mødekoordineringen har risikomyndighederne udarbejdet en skabelon til organisering af referatet.

Mødet mellem myndighederne vil typisk resultere i, at der er behov for en drøftelse med virksomheden om uklare og måske mangelfulde forhold i dokumentationen.

Der aftales møde med virksomheden, og det forventes, at den ansvarlige leder, arbejdsmiljøorganisation og relevante medarbejdere fra virksomheden deltager og besvarer spørgsmål fra myndighederne.

Mødet med virksomheden kan normalt med fordel kombineres med en rundgang/tilsyn på virksomheden. På større virksomheder vil et egentligt tilsyn af tidsmæssige årsager måske skulle aftales til et andet tidspunkt.

Myndighederne udarbejder herefter et udkast til fælles notat med bemærkninger til dokumentationen. Såfremt det vurderes, at dokumentationen ikke er tilstrækkelig, vil notatet indeholde krav om supplerende dokumentation.

Skabeloner

Risikomyndighederne har udarbejdet en skabelon for notatet om gennemgang af sikkerhedsdokumentationen for henholdsvis kolonne 3- og kolonne 2-virksomheder. De findes i to forskellige versioner afhængig af hvilken opsætning man foretrækker:

Notat om gennemgang af sikkerhedsrapport v.3.

Alternativt notat om gennemgang af sikkerhedsrapport v. 1

Notat om gennemgang af sikkerhedsdokument v. 4.

Alternativt notat om gennemgang af sikkerhedsdokument v. 2

Myndighedsnotat alternativt notat 2 (excel) gennemgang af sikkerhedsdokumentation 2022