Pligter for kolonne 2-virksomheder

I diagrammet vises processen for den efterfølgende myndighedsbehandling, dog ikke processen for afgørelse af sårbarhedsvurdering. De grønne dele er virksomhedens opgaver, mens de blå er myndighedernes opgaver.

Virksomheden skal fremsende anmeldelse i henhold til bilag 2 i risikobekendtgørelsen. Anmeldelsen fremsendes til kommunalbestyrelsen inden etablering, væsentlig udvidelse eller ændring.

De generelle forpligtelser fremgår af § 7 i risikobekendtgørelsen, og omfatter blandt andet, at ”risikovirksomheder skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld”. Det fremgår desuden af stk. 2, at en risikovirksomhed ”skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerheds”-dokument eller -rapport. Virksomheden skal udarbejde en forebyggelsesplan, der angiver virksomhedens overordnede mål og handlingsprincipper, ledelsens rolle og ansvar samt indsatsen for løbende at reducere risikoen for større uheld. Forebyggelsesplanen er således virksomhedens overordnede politik på risikoområdet. Det skal på systematisk vis sikres, at planen gennemføres. Forebyggelsesplanen gengives i sikkerhedsdokumentet, evt. som bilag.

Virksomheden skal udarbejde et sikkerhedsdokument i henhold til bilag 3 i risikobekendtgørelsen. Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes inden etablering, udvidelse eller ændring af produktionen. Bemærk at etablering, udvidelse og ændringer ikke må igangsættes før risikosagsbehandlingen er tilendebragt, jf. risikobekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Sikkerhedsdokumentet skal fremsendes til kommunalbestyrelsen. Det anbefales også at fremsende sikkerhedsdokumentet til Miljøstyrelsen, hvis denne er miljømyndighed. Udarbejdelse og gennemførelse af forebyggelsesplanen skal beskrives i sikkerhedsdokumentet. 

Virksomheden skal udarbejde en intern beredskabsplan i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer. Den interne beredskabsplan kan (i overensstemmelse med eksisterende praksis) fremsendes sammen med det øvrige materiale til miljømyndigheden. Indholdet af den interne beredskabsplan skal have et indhold som beskrevet i risikobekendtgørelsen.

Ved ændringer af stoffer eller processer– herunder ophør – skal miljømyndigheden straks underrettes. Miljømyndigheden underretter herefter de øvrige myndigheder som koordinerende risikomyndighed.

Virksomheden skal regelmæssigt og mindst hvert 5. år gennemgå sikkerhedsdokumentet og om nødvendigt ajourføre det. Der er en lang række forhold på virksomheden, der kan udløse, at ajourføring af sikkerhedsdokumentet er nødvendigt. Der bør laves en ajourføring, når virksomheden planlægger at foretage en ændring, som påvirker den risiko, der er beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Ajourføringen kan bestå i, at der indsendes en helt ny sikkerhedsdokumentation, eller blot det/de relevante afsnit.

Eksempler kan være at der ønskes ændring i mængden/placering af farlige stoffer eller sikkerhedskomponenter/barrierer, som ændrer konsekvens/sandsynlighed for et scenarie eller at virksomheden laver et helt nyt sikkerhedsledelsessystem eller en organisationsændring, der har betydning for ansvar beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Tilsvarende kan ny viden om en proces eller et stofs farlighed begrunde at virksomheden vurderer forholdet. Det ajourførte sikkerhedsdokument eller virksomhedens begrundede konklusion om, at det ikke er nødvendigt at ajourføre skal fremsendes til miljømyndigheden.

Risikomyndighederne kan også anmode virksomheden om at vurdere nye forhold, og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdoumentationen.  Det kan f.eks. være ny viden som myndighederne får om forhold fra andre større uheld eller tilløb hertil på lignende virksomheder.

Ændringer i planlægningen omkring en risikovirksomhed kan dog ikke udløse nye vurderinger hos virksomheden, da planlægning altid skal ske på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, jf. også myndighedsafsnittet om planlægning.  

Ved større uheldskal virksomheden straks afgive alarm via tlf. nr. 112. Den interne beredskabsplan iværksættes straks ved større uheld samt ved en ukontrolleret hændelse, der kan føre til et større uheld. Oplysning om uheldet i henhold til bilag 7 i risikobekendtgørelsen skal hurtigst muligt efter uheldet fremsendes til risikomyndighederne.

Revideret: 18.07.2018

Proces for sagsbehandling af risikovirksomheder