Intern beredskabsplan

Risikovirksomheder skal udarbejde procedurer for håndtering af nødsituationer i deres sikkerhedsdokumentation. For kolonne 3-virksomheder gælder endvidere, at de sammen med sikkerhedsrapporten skal indsende en intern beredskabsplan.

Efter Arbejdstilsynets regler skal kolonne 2-virksomheder indsende en intern beredskabsplan. Kolonne 2-virksomheder kan indsende den til miljømyndigheden sammen med den øvrige sikkerhedsdokumentation.

Den interne beredskabsplan skal udarbejdes for at kontrollere og begrænse følgerne, både på kort og langt sigt, af et større uheld. Den skal give information om, hvordan den enkelte ansatte skal handle eller forholde sig under et større uheld eller under tilløb til et større uheld. Den interne beredskabsplan skal tage højde for alle forudsigelige større uheld (brand, eksplosion, udslip), som er beskrevet i uheldsscenarierne, og den skal specificere, hvilken assistance virksomheden kan yde til det eksterne beredskab ved de forskellige scenarier. Planen skal udarbejdes efter inddragelse og høring af virksomhedens personale.

Virksomheden skal regelmæssigt, dog mindst hvert 3 år, gennemgå, afprøve og om nødvendigt ajourføre den interne beredskabsplan. Baggrunden for en revision af planen kan være ændringer på virksomheden, ny viden om teknik eller nye erfaringer om indsats fra øvelser eller i forbindelse med større uheld.

Afprøvning sker ofte ved afholdelse af øvelser efter aftale med redningsberedskabet, politiet og miljømyndigheden. Øvelserne skal baseres på forudsigelige uheldsscenarier fra sikkerhedsrapporten og kan også omfatte oprensning og oprydning efter større uheld. Alle uheldsscenarier for større uheld  skal afprøves mindst hvert 3. år, dog kan mange scenarier slås sammen til én øvelse (f.eks. kan udslip med flere forskellige størrelser og placeringer oftest slås sammen til én øvelse med udslip eller brand i forskellige dele et anlæg kan slås sammen til én øvelse med brand). Øvelsesmetoden afstemmes i forhold til ressourcer og scenariernes kompleksitet og andre praktiske forhold.

Gode procedurer for, hvorledes beredskabsplanen holdes opdateret, er vigtigt. Endvidere er det vigtigt, at kommunikationen er på plads, således at alle virksomhedens medarbejdere kender deres rolle og pligter.

Disse budskaber kan med fordel opsummeres i en kortfattet folder, som virksomheden kan udgive. En sådan folder er også anvendelig overfor gæster, samt udefrakommende håndværkere mv., der skal instrueres i virksomhedens beredskabsforhold.

Uddannelse og træning er vigtigt, da erfaringer viser, at når medarbejderne ved hvad de skal gøre, er der også langt større sandsynlighed for at de handler derefter når/hvis uheldet er ude.

Indhold og opbygning af den interne beredskabsplan

Nedenstående viser, hvad en intern beredskabsplan skal indeholde, og hvordan den kan opbygges. Få også hjælp i skabelonen 'Indholdet i en intern beredskabsplan'.

1. Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at udløse beredskabsprocedurerne, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden.

Organisationsplanen skal indeholde kommandovejene og det interne kommunikationsnetværk under et større uheld.

Den ansvarlige nøgleperson skal have et grundigt kendskab til alle virksomhedens procesanlæg og oplag. I tilfælde af fravær af denne person (fx under ferie eller sygdom) skal den nødvendige viden og beslutningskompetence være til stede på anden vis, f.eks. ved at være givet videre til en anden person.

Endvidere skal den nødvendige viden og beslutningskompetence i de enkelte relevante afdelinger også være til stede døgnet rundt, fx i form af rutiner for tilkald.

2. Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører.

Det vil normalt være samme person, som er ansvarlig for ledelsen af den interne plan, da det er vigtigt at samarbejdet mellem virksomheden og myndighederne er grundigt indøvet og fungerer optimalt under et større uheld.

3. For forudsigelige situationer eller hændelser, som vil kunne spille en vigtig rolle for udløsning af et større uheld: En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og ressourcer, der er til rådighed.

Foranstaltninger til begrænsning af omfanget af et større uheld er det centrale i beredskabsplanen.

Der kan på forhånd fastlægges nøje foranstaltninger mod forudsigelige uheld. Det er derfor vigtigt, at beskrive de mulige typer af skadevirkninger for mennesker og miljø, der kan tages højde for.

For hver type uheld beskrives detaljeret, hvordan der skal ske kontrol og begrænsning, herunder hvilket teknisk udstyr der skal anvendes og tilgængelighed og funktion af ressourcer. Fx kan der om ressourcer nævnes muligheden for at hente vandressourcer mere end ét sted, muligheden for nødstrøm, muligheden for nødressourcer for trykluft, stationer for måling af vindforhold og koncentrationerne af gifte og eksplosionsfarlige stoffer.

Endvidere skal personalets rolle og ansvar under de forskellige typer uheld være klarlagt, herunder hvem der gør hvad, og hvordan den interne kommunikation opretholdes.

4. Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemer, og oplysning om, hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm.

En beskrivelse af personalets og andre personers nødvendige handlinger i forhold til bestemte alarmgrænser. Det kan være igangsætning af intern alarmering, nedlukning, opretholdelse af visse funktioner (fx kølevand), brug af åndedrætsværn, beskyttelsesdragt m.m., søgning mod bestemte samlingssteder, flugt/evakuering, optælling af personer.

Alarmsystemerne til varsling af personalet skal være lys-, lyd- og/eller mundtlige signaler.

Den skriftlige instruks til personale og andre skal være så præcis og kort som muligt.

5. Besøgende skal orienteres om sikkerhedsforhold, herunder alarmsystemer og oplysninger om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af alarm.

Orienteringen kan gives i en lille folder, der udleveres til fremmede håndværkere og chauffører, samt gæster.

6. Foranstaltninger til hurtig anmeldelse af uheld til den myndighed, der er ansvarlig for at udløse den eksterne beredskabsplan, angivelse af, hvilke oplysninger den første anmeldelse bør indeholde, og foranstaltninger til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.

En beskrivelse af, hvornår og hvordan det eksterne beredskab skal alarmeres og af, hvilken information det eksterne beredskab skal have før udrykning, samt under og efter indsatsen. Desuden beskrives informationernes form og rækkefølge, hvem der skal have denne information, og hvem der skal give den.

7. Foranstaltninger til uddannelse af medarbejderne i de opgaver, de forventes at udføre, og om nødvendigt koordinering heraf med redningsberedskabet uden for virksomheden.

Træning og instruktion af personalet/operatørerne på anlæggene og oplagene og øvrigt personale. Instruktion af fremmede håndværkere (tilladelse til varmt arbejde, fx svejsning mv.) og fremmede chauffører (trafikregulering, af- og pålæsning, ophold i området) og information til gæster.

Hvor det er relevant, skal træning/instruktion og afholdelse af øvelser ske i samarbejde med det eksterne beredskab.

8. Evt. aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.

Fx bistand i form af særligt teknisk udstyr eller specialistviden.

Revideret: 16.10.2018

Tjekliste og skabelon

Hovedstadens Beredskab har udarbejdet en tjekliste og skabelon til hjælp til at udarbejde interne beredskabsplaner.

Hent tjeklisten og skabelonen udarbejdet af Hovedstadens Beredskab