Sikkerhedsdokument

Formål med sikkerhedsdokument

Formålet med virksomhedens sikkerhedsdokument er, at:

  1. Godtgøre, at virksomheden har udarbejdet en plan for forebyggelse af større uheld (forebyggelsesplanen) og et ledelsessystem, der sikrer gennemførelse heraf, jf. § 7, stk. 1.
  2. Godtgøre, at virksomheden har identificeret faren for større uheld, og har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,
  3. Godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktion, bygninger, drift og vedligeholdelse af anlæg, lagre, udstyr, kommunikations- og servicesystemer og infrastruktur i øvrigt, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden, og
  4. Godtgøre, at de relevante risikomyndigheder og planmyndighederne har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

Sikkerhedsdokumentet skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.

Dokumentet redegør for virksomhedens forebyggelsesplan, der angiver virksomhedens overordnede mål og handlingsprincipper, ledelsens rolle og ansvar, samt indsatsen for løbende at reducere risikoen for større uheld. Forebyggelsesplanen gengives i sikkerhedsdokumentet, eventuelt som bilag.  

Sikkerhedsdokumentet skal desuden redegøre for, hvordan virksomheden vil sikre, at forebyggelsesplanen gennemføres ved hjælp af hensigtsmæssige midler, strukturer og ledelsessystemer, jf. nedenfor under del I.

Ledelsessystemet kan f.eks. være i form af et sikkerhedsledelsessystem, men der er ikke krav om det på kolonne 2-virksomheder, hvor det også kan være i form af et sæt kontrolprocedurer.

Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes skriftligt. Navnene på de virksomheder eller organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentet, skal oplyses. 

Omfang af sikkerhedsdokument

Dokumentets omfang bør stå i rimeligt forhold til de risici, virksomheden giver anledning til. Dokumentet vil således normalt indeholde de samme elementer, men være mindre uddybende end en sikkerhedsrapport. Nogle kolonne 2-virksomheder adskiller sig dog ikke meget fra kolonne 3-virksomheder med hensyn til mængden af farlige stoffer. I disse tilfælde skal sikkerhedsdokumentet i vidt omfang have samme indhold, som en sikkerhedsrapport.

Indhold af sikkerhedsdokument

Denne risikohåndbog følger systematikken i risikobekendtgørelsens bilag 3, således at de fremhævede overskrifter for de enkelte punkter svarer til punkterne i risikobekendtgørelsernes

Sikkerhedsdokumentet skal være et operationelt værktøj, som skaber værdi for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at strukturen er tilpasset virksomhedens organisation og drift. Det er også vigtigt at de medarbejdere, der skal bruge informationen har nemt ved at finde den og at informationen er overskuelig og let at anvende.

Det er vigtigt, at der er versionsstyring af de dokumenter, der indgår som en del af sikkerhedsdokumentet.

Såfremt redegørelser og beskrivelser, som skal indgå i sikkerhedsdokumentet, allerede fremgår af andre dokumenter, kan dokumenter vedlægges som bilag til sikkerhedsdokumentet, og der kan henvises til de relevante steder heri, frem for at informationerne gentages i sikkerhedsdokumentet.

Det kan være en fordel for både virksomhed og myndigheder, hvis sikkerhedsdokumentet struktureres, som beskrevet i risikobekendtgørelsens bilag 3 og nedenfor, da det dermed er hurtigere at sikre og vurdere, at dokumentet er korrekt og fyldestgørende. Alternativt bør laves en liste med krydsreferencer, så det er tydeligt at se, hvilke afsnit i sikkerhedsdokumentet, der svarer til afsnittene i risikobekendtgørelsens bilag 3. Et fyldestgørende sikkerhedsdokument kan medvirke til en hurtigere sagsbehandling ved risikomyndighederne.

Strukturen i sikkerhedsdokumentet afhænger meget af virksomhedens art og størrelse.

Krav til hvad et sikkerhedsdokument skal indeholde er beskrevet i bilag 3 i risikobekendtgørelsen:

I Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

II Redegørelse for virksomhedens omgivelser

III Beskrivelse af virksomheden

IV Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesforanstaltninger

V Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

VI Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsdokument

Revideret: 18.07.2018