II Redegørelse for virksomhedens omgivelser

Dette afsnit har en nøje sammenhæng med afsnit IV, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde afsnit IV før afsnit II, idet en række af konklusionerne fra afsnit IV fremhæves i afsnit II.

A. Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og omgivelser samt øvrige oplysninger, som er nødvendige for at bedømme virksomhedens risikomæssige forhold.

Beliggenheden tegnes ind på et eller flere kort i passende målestok. Der skal tages udgangspunkt i rækkevidden af den værste hændelse, og inden for denne rækkevidde skal man på kortet kunne se alle bygninger, veje, søer, vandløb m.m. Kan der være dominoeffekter fra andre virksomheder, skal et sådant uhelds rækkevidde også med.

Adgangs- og flugtveje, samlingspladser og samt andre forhold af betydning for redningsmandskabet skal tillige fremgå af et kort.

Eventuelle oplysninger om planlægning for områder uden for virksomheden kan fås hos kommunen.

B. Identificering af anlæg og andre aktiviteter på virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld.

På et kort over virksomheden markeres anlæg, oplag mv., der kan udgøre en fare for større uheld. Oplysningerne fås fra afsnit IV.A.

C. Identificering af nabovirksomheder samt anlæg, på grundlag af tilgængelige oplysninger, der falder uden for denne bekendtgørelse, områder og projekter, der kunne udgøre en kilde til risiko eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld og en dominoeffekt, jf. § 14.

Beskrivelse af de nabovirksomheder og anlæg, som ligger i nærheden, og som kunne udgøre en risiko eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld og en dominoeffekt på den pågældende virksomhed.

Virksomheden kan enten tage direkte kontakt med nabovirksomhederne, eller kontakte kommunen, som normalt vil have oplysninger om relevante nabovirksomheder. Hvis der er andre risikovirksomheder i nabolaget, bør der være relevante oplysninger tilgængelige på nettet.

D. Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld. 

Områder inden for uheldenes rækkevidde beskrives mere detaljeret. Konsekvenser for mennesker og miljø såvel inden for som uden for virksomheden skal medtages. Oplysningerne fås fra afsnit IV.B.

Rækkevidden af uheldene og eventuelle dominoeffekter tegnes ind på et oversigtskort.