Ekstern beredskabsplan

Politiet og redningsberedskabet skal udarbejde en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder. Udkast til ekstern beredskabsplan skal sendes i offentlig høring. Den endelige eksterne beredskabsplan offentliggøres typisk af politiet på politi.dk og/eller på relevante kommunale hjemmesider.

Rigspolitiet har i samarbejde med redningsberedskaberne m.fl. udarbejdet retningslinjer for eksterne beredskabsplaner. Vejledningen samt tilhørende bilag kan hentes her:

Den eksterne beredskabsplan har til formål at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde af større uheld, samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådanne uheld. Planen skal – ligesom den interne beredskabsplan - tage højde for alle forudsigelige større uheld (brand, eksplosion, udslip), som er beskrevet i uheldsscenarierne.

Politiet og redningsberedskabet skal regelmæssigt, dog mindst hvert 3 år, gennemgå, afprøve og om nødvendigt ajourføre den eksterne beredskabsplan.

Øvelsesoplægget kan udarbejdes af såvel af myndighederne som virksomheden. Ofte planlægges en fællesøvelse, hvor øvelsen omfatter både afprøvning af den interne og den eksterne beredskabsplan, så det kan kontrolleres, om de to planer kan fungere sammen.

Da afprøvningen af den eksterne beredskabsplan både kan dreje sig om at afprøve kommunikations- og kommandoveje og at begrænse eftervirkningerne af en hændelse, bør det vurderes, hvilken øvelsesmetode der anvendes i forhold til ressourcer og det udbytte, øvelsen forventes at medføre. Der kan både anvendes stabsøvelser og øvelser med anvendelse af egentlige indsatsstyrker. Det er op til de lokale beredskaber at vurdere den mest relevante øvelsesmetode i forhold til den enkelte øvelse. Relevante myndigheder inden for rammerne af de lokale beredskabsstabe bør inddrages. Hvis det vurderes at være relevant at lade egentlige indsatsstyrker indgå i afprøvningen af planen, kan afviklingen af en eller flere af de krævede 12 årlige øvelser, jf. Beredskabsstyrelsens bestemmelser om afholdelse af øvelser, indgå som en del af afprøvningen. Afprøvningen kan også omfatte information til det stedlige sygehus om, hvilke farlige stoffer der frigives eller dannes (røggasser m.m.) under større uheld.

Arbejdet med den eksterne beredskabsplan danner bl.a. baggrund for politiets information af offentligheden om, hvordan den skal forholde sig i tilfælde af et større uheld. Informationen skal gives mindst hver 5. år til alle personer, som kan blive berørt af det større uheld fra en kolonne 3-virksomhed.

Planlægning og evaluering af beredskabsøvelser

Nedenstående beskriver, hvordan eksterne beredskabsøvelser kan planlægges og evalueres.

Politiet og redningsberedskabet planlægger eksterne beredskabsøvelser i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder og virksomheden. Planlægningen resulterer i en øvelsesprotokol, som beskriver uheldsscenariet og de involveredes opgaver under øvelsen.

Efter øvelsen udarbejder kommunens beredskab en evalueringsrapport med beskrivelse af:

  • Uheldsscenariet.
  • De involverede indsatsstyrker.
  • Øvelsens forløb.
  • Konklusion med læringspunkter og sammenfatning af eventuelle behov for ændringer

Evalueringsrapporten fordeles til alle risikomyndigheder og den deltagende virksomhed.

Ved større beredskabsøvelser, der involverer såvel den enkelte virksomhed som de relevante myndigheder, bør der planlægges inden for rammerne af de lokale beredskabsstabe.

Indhold og opbygning af den eksterne beredskabsplan

Nedenstående viser, hvad en ekstern beredskabsplan skal indeholde, og hvordan den kan opbygges, jf. bilag 5 i risikobekendtgørelsen. Der henvises til ”Retningslinjer for indsatsledelse", udsendt af Beredskabsstyrelsen, for nærmere beskrivelse af indsatsledelsens generelle opgaver i forbindelse med større uheld. 

1. Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte beredskabsprocedurerne, og på de personer, der er bemyndiget til at lede og koordinere indsatsen uden for virksomhedsområdet.

2. Foranstaltninger til hurtigt at modtage advarsel om hændelser samt procedurer for alarmering og anmodning om indsats.

3. Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemføre den eksterne beredskabsplan.

Iværksættelse af planen kan ske umiddelbart i forbindelse med alarmering af politiet, når det af meldingen fremgår, at der er tale om et større uheld. Politiet alarmerer umiddelbart herefter det øvrige redningsberedskab. Planen iværksættes normalt på foranledning af politiet. Der kan imidlertid være situationer, hvor det vil være relevant at beskrive, hvem der skal iværksætte planen, herunder tage initiativ til iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der alene afsendes en normal førsteudrykning til virksomheden, og det ved udrykningens ankomst på skadestedet fremgår, at der er tale om et større uheld.

4. Foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende indsatser på virksomhedsområdet.

I forbindelse med større eller specielle uheld kan det være relevant at have beskrevet, hvis der skal iværksættes særlige uheldsbegrænsende foranstaltninger på virksomhedens område. Det bør af planen fremgå, hvilke foranstaltninger der vil være tale om, og hvem der skal iværksætte disse, også hvis der er tale om foranstaltninger, der skal iværksættes af virksomhedens personale, idet indsatslederen da vil have mulighed for at kontrollere, at foranstaltningerne rent faktisk er iværksat. Som eksempel på uheldsbegrænsende foranstaltninger kan nævnes aktivering af overrislingsanlæg ved tanke eller procesanlægsdele, der kan være truet af en brand, eller afspærring af kloakker for at forhindre forurenet slukningsvand i at brede sig til omgivelserne.

5. Uheldsbegrænsende indsatser uden for virksomhedsområdet, bl.a. under hensyntagen til uheldsscenarier beskrevet i sikkerhedsrapporten og mulige dominoeffekter, herunder sådanne scenarier, der har indvirkning på miljøet.

6. Foranstaltninger til, hvordan politiet giver offentligheden og enhver nabovirksomhed eller anlæg, der falder uden for risikobekendtgørelsens anvendelsesområde, konkret information om uheldet, og om hvordan de bør forholde sig.

7. Foranstaltninger til underretning af fremmede staters beredskabsmyndigheder i tilfælde af et større uheld, der kan få grænseoverskridende følger.

Dette vil næppe være relevant for danske virksomheder, men skulle det være tilfældet, skal Beredskabsstyrelsen involveres i denne del af udarbejdelsen af beredskabsplanen.

Revideret: 18.07.2018